BKA NEWS !

Le Kitesurf en Hollande dérange-t-il les oiseaux et les phoques?

Une étude par le gouvernement hollandais a été menée afin de savoir si la fréquentation des différents spots de kitesurf proche des réserves naturelles perturbait l’environnement et la tranquillité des oiseaux et des phoques avec qui nous partageons les spots. L’étude est plutôt poussée et entièrement en néérlandais, elle a été menée par le bureau Waardenburg, Adviseurs pour l’écologie et le milieu.
kitesurf-spot-holland

Doel

Momenteel wordt het Beheerplan voor de Deltawateren opgesteld. In dit Beheerplan worden specifieke locaties opgenomen waar kitesurfen toegestaan zal worden. Deze locaties zijn aangewezen op basis van onder andere de Nadere EffectenAnalyse I (NEA I) voor de Delta (Lubbe et al. 2011). Om te voorkomen dat het toestaan van kite- surfen op betreffende locaties ertoe zal leiden dat instandhoudingsdoelstellingen niet gerealiseerd worden, is het van belang dat duidelijk is wat de effecten voor vogels en ook zeehonden van kitesurfen op deze locaties zullen zijn. Voor diverse kitesurflocaties zijn echter verschillende Nb-wetbeoordelingen gedaan, wat ertoe heeft geleid dat er onduidelijkheid bestaat over de effecten op met name vogels. Daarnaast is er onzekerheid over de verstoringszone waarbinnen effecten op vogels verwacht kunnen worden, en die is gehanteerd om effecten op vogels te beoordelen. In dit rapport worden deze onduidelijkheden en onzekerheden behandeld, en is per locatie in kaart gebracht of significant negatieve effecten van kitesurfen op vogels en zeehonden uitgesloten kunnen worden, en daarmee of de locatie kan worden opgeno- men in het Beheerplan, al dan niet in combinatie met mitigerende maatregelen.

Verstoringsafstand van 700 m

holland-kitesurf-spot

Er is slechts een vijftal studies gevonden waarin onderzocht is hoe groot de verstorende effecten zijn van kitesurfers op vogels. Op basis van deze studies, in combinatie met inzichten omtrent verstorende werking van recreatie op vogels in het algemeen, en in combinatie met de soortsgroepen die in de Delta voorkomen, concluderen we dat een verstoringsafstand van 700 m rond een kitesurfzone een redelijke afstand is om aan te houden. Naar verwachting zal het gros van de vogelsoorten niet verstoord worden buiten deze afstand. Voor foeragerende vogels kan mogelijk een negatief effect optreden door verlies van foerageertijd (alertafstand), maar dit zal slechts een deel van de vogels betreffen, en zal niet op alle locaties optreden. De noodzakelijke goede bescherming van broedvogels zal bij een afstand van 700 m volgens best beschikbare kennis gewaarborgd zijn.

Locaties waar kitesurfen kan worden toegestaan middels het Beheerplan

In figuur 1 is aangegeven welke kitesurflocaties zonder meer opgenomen kunnen worden in het Beheerplan, voor welke locaties mitigerende maatregelen nodig zijn, en voor welke locaties kitesurfen niet kan worden toegestaan omdat significant negatieve effecten in het kader van de Nbwet op beschermde vogelsoorten niet kunnen worden. Op in totaal 12 locaties zijn significante effecten van kitesurfen op vogels uitgesloten omdat kritieke soorten hier niet of in lage aantallen voorkomen, of omdat de zone inclusief de verstoringszone ver genoeg van de verblijfplaatsen van vogels verwijderd is om geen verstoring te veroorzaken. Op drie locaties zijn effecten uitgesloten mits mitigerende maatregelen worden getroffen. Op vijf locaties zijn significante effecten niet uit te sluiten of zijn er andere redenen om ze niet in het Beheerplan op te nemen.

Le document au complet peut être téléchargé ici:
12-414 kitesurflocaties Delta 20130124-verkleind
Plus d’info sur le Bureau Waardenburg:
http://www.buwa.nl

About Bidiman

Jérôme, @lias Bidiman sur le forum est le fondateur du forum et de l'école Kitesurfeur.be. Passionné par l'informatique et le Kitesurf, il en a fait son métier en reprenant le magasin de kitesurf Billy.be à Bruxelles. Il contribue aussi au développement et à la défense du kitesurf en Belgique avec l'ASBL: Belgium Kitesurf Association.

5 comments

 1. en gros ca dit quoi ?

 2. Er staan nog veel spots niet op:

  Neeltje jans ,vrouwenpolder , Roompot -Xbeatch en nog veel meer 😛

 3. And funkymat :

  green = you can kiten o problem
  yellow = they need more investigation’s research or added rule’s
  red = not allowed to kite in future or already not allowed.

  also about the distance to stay away form seals and birds and cet.
  but once they know that you will be able to read it on the location itselve i think ( the board that shows ware u can kite 😀 )

 4. ok merci yannick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.